Ελλάκτωρ: Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2016

Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2016

Στις θετικές εξελίξεις του 6Μ2016 καταγράφεται η αναδιάρθρωση του έργου του Μορέα (ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης η 23.02.2016) και η υπογραφή Μνηµονίου Συναντίληψης για την ρύθµιση εκκρεµοτήτων της Ολυµπίας Οδού. – εκκρεµεί αντίστοιχη ρύθµιση για τον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου

Επίσης παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση η κίνηση σε ώριµα έργα παραχώρησης παρουσιάζει σηµάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης (αύξηση κίνησης στην Αττική Οδό ~ 4% το 6Μ2016) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το 1ο εξάµηνο 2016 ανήλθε σε € 847,5 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 14,1% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου (€ 742,8 εκατ.) κυρίως λόγω αυξηµένων εσόδων στο κλάδο κατασκευής

Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 42,2 εκατ. (έναντι € 24,8 εκατ. το 6Μ2015) περιλαµβάνουν όµως: – Κέρδη από αποζηµίωση διαφυγόντων κερδών € 12,1 εκατ. από την αναδιάρθρωση του έργου του Μορέα – Αποµειώσεις συµµετοχών ύψους € 9,7 εκατ. Τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα (για προαναφερόµενα κονδύλια) θα ανέρχονταν σε € 39,0 εκατ. έναντι αντίστοιχου προσαρµοσµένου αποτελέσµατος του 6Μ2015 € 44,6 εκατ.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 6Μ2016 ήταν ζηµιές € 1,6 εκατ. (έναντι ζηµιών € 21,2 εκατ. το 6Μ2015) ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 30,9 εκατ. (έναντι ζηµιών € 37,0 εκατ. το 6Μ2015)

Ο συνολικός δανεισµός στις 30.06.2016 ανήλθε σε € 1.449,1 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31.12.2015

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 30.06.2016 ανήλθε σε € 543,7 εκατ. έναντι € 527,2 στις 31.12.2015 Το συνολικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε € 2,8 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ~ € 280 εκατ. προς υπογραφή

__________________

Ανακοινώσεις
* ,