Ελλάκτωρ: Ζημιές 16,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 9μηνο έναντι κερδών 9,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  59,6 εκατ. ευρώ, ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 34,2 εκατ. ευρώ  και κέρδη μετά από φόρους 4,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή είναι ζημίες 0,096 ευρώ έναντι κερδών 0,053 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σε επίπεδο εννεαμήνου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 884,5 εκατ. ευρώ έναντι 869,9  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 1,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν, για την  περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013, σε 159,5 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 42,9 εκατ. ευρώ.  Η κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ Φόρων φαίνονται μειωμένα κατά 7,0% και 13,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012 καθώς τα μεγέθη του εννιαμήνου 2012 περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη. Εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών στο εννιάμηνο 2012, η  κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ Φόρων το εννιάμηνο 2013 αυξήθηκαν κατά 4,6% και 39,7% αντίστοιχα.

Λόγω της υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας, που είχε σχηματιστεί έως τις 31.12.2012 με συντελεστή 20%, στο νέο φορολογικό συντελεστή 26%, τα αποτελέσματα μετά από φόρους επιβαρύνθηκαν (άπαξ) κατά ποσό  24,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντάς τα σε ζημιές 12,0 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής για την αναβαλλόμενη φορολογία, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους θα ήταν κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ειδικότερα:

Ο κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το 9μηνο του 2013, παρουσίασε κύκλο εργασιών 630,1 εκατ. ευρώ έναντι 608,7  εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι  16,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 9,8%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,1  εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται  σε 2,8 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφήν ύψους 390 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στο 9μηνο του 2013 ενοποιημένα έσοδα 163,9 εκατ. ευρώ έναντι 179,7 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8,8%, λειτουργικά κέρδη 49,2 εκατ. ευρώ έναντι 56,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,4% και καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους (ζημίες) 13,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 30,6 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω αυξημένης αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το  9μηνο του 2013 σε 58,9 εκατ. ευρώ έναντι 53,1 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 10,8%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 22,0%και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 11,2  εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 25,5%.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε για το 9μηνο του 2013 ενοποιημένα έσοδα 26,6 εκατ. ευρώ έναντι 22,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 16,3%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά  7,5% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,5  εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,0%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το 9μηνο του 2013  ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,5  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένα κατά 8,2%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,2  εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν πωλήσεις για το 9μηνο του 2013, όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημίες 11,9 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες επίσης 12,1 εκατ.  ευρώ.