Ελγέκα: Οφείλει στις τράπεζες 6 και πλέον φορές τα ίδια κεφάλαιά της…

Ζημίες 9μήνου 2,34 εκατ. ευρώ από ζημίες 8 εκατ. ευρώ και πωλήσεις 199 εκατ. ευρώ από 227,5 εκατ. Με τα ebitda να ενισχύονται από 3,76 εκατ. ευρώ σε 8,3 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 25,9 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. πέρυσι.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 3,54 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα  +1,84 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,75 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 6,2 (εξαιρετικά υψηλός)

Με σύνολο ενεργητικού 231,14 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 53,7 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 17,23 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22,1 εκατ. ευρώ, αποθέματα 18 εκατ. ευρώ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σε ακίνητα 26,46 εκατ. ευρώ, ενώ σε 69,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 4,45 εκατ. ευρώ).

Στα 203,72 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 7,1 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 30,3 εκατ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 91,9 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 74,44 εκατ. ευρώ.

Αποτιμάται σε 11,41 εκατ., στη τιμή του 0,3600 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό έτους στο 0,2380 και 0,4880 ευρώ.  Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 15,12 εκατ. ευρώ από 17,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013.
Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,98 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1720 ατόμων από 1663 το 2013.