Εβροφάρμα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διδυμότειχο 21/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο  έτους 2017.

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016 και των Ετήσιων Oικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016,που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α ,με ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Χ.Α.www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και στην ιστοσελίδα της εταιρίαςwww.evrofarma.gr  : Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  :   Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.
Το Δ. Σ. της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21-04-17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ