ΕΧΑΕ: Υπολογισμός Υποθετικού Κεφαλαίου

03/10/2017

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 29/09/2017.

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ATHEXClear
Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων
Ημερομηνία υπολογισμού 2017 09 29
Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP) EUR 0
Άθροισμα των προ χρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM) EUR 8 761 636
Ποσό των προ χρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP) EUR 681 703
Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν) 20
Συντελεστής συγκέντρωσης (β) 0.406
Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου EUR 63 552 710