ΕΧΑΕ: Ελάχιστες οι υποχρεώσεις και… τίγκα ταμεία!

ΕΧΑΕ: Στα 214,3 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού που αναλύεται ως:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 23,54 εκατ. από 24,32 εκατ. ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία:… 3,19 εκατ. ευρώ(!)

  • Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 1,76 εκατ. – Επενδύσεις σε Ακίνητα: 4,54 εκατ. Απαιτήσεις από πελάτες: 5,9 εκατ. από 7,7 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 175,35 εκατ. (*Ταμειακά διαθέσιμα: 160,2 εκατ. ευρώ.)

ΕΧΑΕ(Ι): Και στα 28,42 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων από τα 31 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013.

Μακροπρόθεσμες δανειακές: -0- . Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 6,08 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές: -0- . Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 22,34 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 185,9 εκατ. ευρώ (από 180,76 εκατ.) και δείκτης δανειακής μόχλευσης υπό το μηδέν, απλά δεν υπάρχει… Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 8,9 εκατ. ευρώ.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 1,06 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 234 ατόμων. Και δεν κατέχει ίδιες μετοχές…

ΕΧΑΕ(ΙΙ): Αποτιμάται σε 375 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2.

Διαπραγματεύεται τώρα στο 5,75 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2014 στο 4,9500 και 9,5200 ευρώ. Στα 8,00 ευρώ στην έναρξη της χρονιάς. Και -29,5% έκτοτε με τον γ.δ. στο -21,20%.