ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 31/12/2014 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

  •  η εταιρεία «WW INVESTMENTS LLC»  στην συνεδρίαση του Χ.Α. της 23ης Δεκεμβρίου 2014, προχώρησε στην αγορά 178.812 μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε..  Με την πράξη αυτή το ποσοστό της ανέρχεται του ορίου του 10% και πλέον διαθέτει 869.960 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,929 %.