ΕΥΡΩΒ -12μηνο: Αύξηση χορηγήσεων για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό…

Καθαρές ζημιές ύψους 1,219 δισ. ευρώ εμφάνισε για τη χρήση 2014 η Eurobank, έναντι ζημιών 1,154 δισ. ευρώ το περασμένο έτος, 2013.


Εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η Eurobank κατέγραψε αύξηση δανείων, κατά 164 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο διάστημα.


Για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η Eurobank κατέγραψε βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8%, ενώ για το σύνολο του 2014 εμφάνισε βελτίωση κατά 48,8%.
Η Eurobank κατέγραψε επίσης: – Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε 56,3%.
– Διατήρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στα χαμηλά επίπεδα του Γ΄ τριμήνου 2014.
– Αύξηση δανείων κατά €164εκ. το Δ΄ τρίμηνο για πρώτη φορά μετά από σημαντικό διάστημα.
– Υποχώρηση καταθέσεων κατά €1,8δισ. και αύξηση χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €12,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου.
– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 103,1% και κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 15,2%.
– Συνολικό αποτέλεσμα -€524εκ. το Δ΄ τρίμηνο, που περιλαμβάνει ζημιές από απομείωση υπεραξίας και λοιπές διαγραφές ύψους €218εκ.