ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος 0,2 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Η ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή της στις 29 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. αναφέρει πως έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην οποία παρευρέθηκαν 125 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.365.491 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,34% του μετοχικού κεφαλαίου η οποία ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.

4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,02 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 4110/2013. Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 21.300.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 6η Μαΐου 2015.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2015. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου 2015 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/4/2015 και προενέκρινε τις αμοιβές του για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 μέχρι τις 30/6/2016.

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου και της Γραμματέας του Δ.Σ. για το έτος 2014, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/4/2015 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 μέχρι τις 30/6/2016.

7. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11681) και Ευστράτιο Παπαρίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351) με Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τον κ. Γεώργιο Κυρμπιζάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16181) και την κα Ελένη Καραγκούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24111) και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2015, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2015, ύψους 67.000 € πλέον ΦΠΑ.

Όσον αφορά τα θέματα 3, 4 και 5 -Εκλογή μέχρι εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας Ελληνικό Δημόσιο, εκλογή Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008- της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης -ο Μέτοχος Πλειοψηφίας Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 2190/1920 ως ισχύει, αίτημα αναβολής της συζήτησης για τις 13 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι.