ΕΛΠΕ: Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω εξαγωγών από διυλιστήριο Ελευσίνας

Βελτιωμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητές του, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το γ’ τρίμηνο να ανέρχονται στα 146 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 97% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που είχαν διαμορφωθεί στα 74 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια.

Στον διπλασιασμό σχεδόν των συγκρίσιμων EBITDA συνέβαλαν το καλύτερο διεθνές περιβάλλον διύλισης, η αυξημένη συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας, ο έλεγχος κόστους αλλά και οι βελτιωμένες επιδόσεις στους κλάδους εμπορίας.

Ωστόσο, η πτώση των διεθνών τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης. Παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα του υψηλού κόστους δανεισμού και της διαθεσιμότητας ρευστότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ισχυροποιημένη εμφανίζεται η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου μετά από τις πρόσφατες εκδόσεις διεθνών ομολόγων και τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στο τρίμηνο.

Η βελτίωση στα αποτελέσματα καταγράφηκε κυρίως από τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, με σημαντική αύξηση παραγωγής και εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,6 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 46% των συνολικών πωλήσεων. Ο δείκτης απασχόλησης (utilisation) του διυλιστηρίου Ελευσίνας ξεπέρασε το 100% της δυναμικότητας σχεδιασμού (design capacity) για το γ’ τρίμηνο, μετά τις εργασίες βελτίωσης του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου, και παρουσίασε αυξημένη αποδοτικότητα και συνεισφορά.  Αντίστοιχα, βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισαν και οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών.

Τα έργα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα με επιπλέον όφελος 24 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2014, με μεγάλο μέρος της ωφέλειας να προέρχεται από τη μείωση των σταθερών εξόδων που είναι χαμηλότερα κατά 12% το 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του επιτυγχάνοντας μείωση στο λειτουργικό κόστος σε όλους τους κλάδους, βελτιωμένη οργάνωση και συνέργιες σε κεντρικές διευθύνεις ενώ και η λειτουργία και η ενεργειακή απόδοση των διυλιστηρίων έχει βελτιωθεί με ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα κέρδη EBITDA στα 45 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2013: 75 εκατ. ευρώ) ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -51 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2013: 2 εκατ. ευρώ).

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα 1,8 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 46% (γ’ τρίμηνο 2013: 49%). Οι πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων έχουν ισχυροποιήσει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου επιτρέποντας σε πρώτη φάση την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετείχαν Ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Η στρατηγική για την περαιτέρω αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαχείριση των ευμετάβλητων συνθηκών στην αγορά κεφαλαίων αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests των Ελληνικών τραπεζών αλλά και ευρύτερα των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές κεφαλαίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθε στα 3 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2013: 10 εκατ. ευρώ), λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ (-18% έναντι του γ’ τρίμηνο Του 2013).