ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Η μετοχή τους προστίθεται στις κορυφαίες επιλογές του μ/μ – Ιδού το γιατί…

__________

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 

Απολογισμός αποτελεσμάτων 9μήνου 2017 και τα βασικά συμπεράσματα

Κέρδη 270,9 εκατ. από 184,91 εκατ.. στο 9μηνο του 2016. Κύκλος εργασιών 5,94 δισ. από 4,81 δισ. ευρώ.

Κέρδη  ανά μετοχή: 0,89 ευρώ από 0,60 ευρώ. ΕΒΙΤDA 609 εκατ. ευρώ από 538 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 942 εκατ. από 1,45 δισ. ευρώ… Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,72 δισ. από 1,39 δισ.ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 704 εκατ.. από 972 εκατ. ευρώ.

 • ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 1,96 δισ. από 1,87 δισ. ευρώ.
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 2,226 δισ. από 2,039 δισ. ευρώ
 • Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες +279 εκατ. από (- 436) εκατ. ευρώ.
 • Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (-115 εκατ.) από (-75,4 εκατ.)
 • ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +164 εκατ. ευρώ από (-511,4 εκατ. ευρώ)
 • Απαιτήσεις από πελάτες 817 εκατ. ευρώ από 868 εκατ. ευρώ.
 • Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού ανέρχονται σε € 3,1 εκατ. ευρώ.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2017 ήταν η ακόλουθη:

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
POIH INVESTMENTS LTD 45,47 45,47 20 Ιουλ 2016
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 35,477 35,477 10 Φεβ 2012

 • Μερισματική απόδοση 5% με 7% υποσχέθηκε η διοίκηση του ομίλου.
 • Βλέπει νέο ρεκόρ αποτελεσμάτων για το τέλος της χρονιάς.
 • Υψηλές αποδόσεις και στις αρχές του τέταρτου τριμήνου.
 • Εκτιμήσεις για κλείσιμο της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ στο τέλος του χρόνου.

_____________

ΕΛΠΕ – Οικονομικό Ημερολόγιο 2017 (Τροποποίηση)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017. Η τροποποίηση αφορά την Διανομή προμερίσματος χρήσης 2017 και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και καταβολής ποσού διανομής, όπως παρακάτω:

Αποκοπή προμερίσματος (ex-date) χρήσης 2017

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

(προηγείται της 15 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

Δικαιούχοι προμερίσματος (record date) χρήσης 2017

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2017

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2017

Πέμπτη,   22 Φεβρουαρίου 2018

…………………..

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εντυπωσιακή η άνοδος στη κερδοφορία τους…

Με κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,226 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 1,04.

Ο πολλαπλασιαστής κερδών με βάση τα κέρδη 9μηνου βρίσκεται στο 8,6 που θα μειωθεί κι άλλο με την ολοκλήρωση της χρήσης.

Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν θετικές με εντυπωσιακό ρυθμό (+164 εκατ. από -511 εκατ. ευρώ).

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ η σχέση EV/EBITDA στο 7 για το 9μηνο, που στη χρήση θα κατέβει κι άλλο.

Ενώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης διαβάζεται στο 0,88.

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ανήκει πλέον στην KOΡΥΦAIA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ του μ/μ.