ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:55  –  [ΕΛΠΕ]
H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η κα Γεωργία Σπυριδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια
Προμηθειών Ομίλου, σύμφωνα με την από 10/08/2017 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την
εταιρεία, προέβη την 09/08/2017 σε πώληση 2.288 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής
αξίας €17.165,08.