ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ € 375 ΕΚΑΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ € 375 ΕΚΑΤ.

Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια των από 29 Σεπτεμβρίου 2016 ανακοινώσεών της, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (η «HPF»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση (η «Έκδοση») νέων ομολογιών πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένων από την Εταιρεία, συνολικού ύψους €375 εκ., με σταθερό επιτόκιο 4,875% και τιμή διάθεσης 99,453 (οι «Νέες Ομολογίες»), οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8% και την εγγύηση της Εταιρείας (οι «Ομολογίες λήξης 2017») που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 6 Οκτωβρίου 2016 (η «Πρόταση Εξαγοράς»), με ομολογιούχους άνω των €200εκ. να επιλέγουν τη συμμετοχή στις Νέες Ομολογίες.

Οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν το επιπλέον ζητούμενο ποσό κατά 2,5 φορές, με το συνολικό βιβλίο προσφορών να προσεγγίζει τα €700εκ., οδηγώντας στην απόφαση για αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% από €300 εκατ. σε €375 εκατ. και τη μείωση του τοκομεριδίου, σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της Εταιρείας. Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν μερικώς για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και μερικώς για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ο «Όμιλος»).

Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς οι Νέες Ομολογίες αντικαθιστούν τις Ομολογίες λήξης 2017 που έχουν υψηλότερο κόστος.

Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2016. Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias Α.Ε., Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως συνδιοργανώτριες του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) της Έκδοσης. Η Έκδοση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελλάδας.

Αντίστοιχα, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η Έκδοση και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην επικράτεια της Ελλάδας μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του ελληνικού νόμου 3401/2005 και των λοιπών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.