ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τι να πούμε τι, τι να του… τραγουδήσουμε!

Αποτιμάται σε 265,5 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 1,5000 ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 1,0400 και 1,8300 ευρώ… Στο +37,6% από την αρχή του έτους…

….

Στο -58,33% στην ΜΚΕ (Τιμή 23.4.2010: 3,6000 ευρώ με ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ: 4,3500 και ΕΛΑΧΙΣΤΗ 0,6020 ευρώ.

 _____

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 670 εκατ. ευρώ από 670,6 εκατ. ευρώ.

…..

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,2 δισ. ευρώ από 1,19 δισ., ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 238 εκατ. ευρώ από 239 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 450 εκατ. ευρώ από 425 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 988 εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ.
….
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 930 εκατ. ευρώ από 847,5 εκατ.ευρώ.
ΖΗΜΙΕΣ μετά από φόρους 10,9 εκατ. ευρώ από 30,9 εκατ.
Κέρδη EBITDA 105 εκατ. από 107,8 εκατ. ευρώ…
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες 764 εκατ. από 779 εκατ. ευρώ
….
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  ΕΙΣΡΟΕΣ 10,9 εκατ. ευρώ από 34 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ από επενδυτικές : ΕΚΡΟΕΣ 47 εκατ. ευρώ από +10,9 εκατ. το 2016.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 36,1 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ πέρυσι 44,9 εκατ.
….
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : 5979 άτομα από 5538 πέρυσι.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3,47 εκατ. ευρώ…
_______________
ΥΓ: 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νομίζουν ότι απευθύνονται σε Μοϊκανούς!! Ντροπή σας κύριοι (15/9)
ΒΑΤΕΡΛΟ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ –  ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ