ΕΛΓΕΚΑ: Οικονομικό ημερολόγιο 2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2017

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2017:

1) Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr): Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

2) Ημερομηνία ανακοίνωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2016 (Δελτίο Τύπου): Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

3) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη Χρήση 2016.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Print Friendly, PDF & Email