ΕΛΒΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και της υπ’ άριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στην από 24-11-2016 συνεδρίαση  του αποφασίστηκε, η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ .» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 1 Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του Ν.2166/1993.  Ως ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31-12-2016.

* ,