ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ με χρήση κηροπηγίων- Oρισμοί, σχηματισμοί, παραδείγματα κ.ά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΗΡΟΠΗΓΙΩΝ

H τεχνική ανάλυση με τη χρήση κηροπηγίων έχει τις ρίζες στην Ιαπωνία. Ενας από τους πιο διάσημους βραχυπρόθεσμους επενδυτές της Ανατολής, ονόματι Homma, θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος που το 1724, σχεδίασε τα διαγράμματα κηροπηγίων για την αγορά ρυζιού στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον Steve Nison, η τεχνική ανάλυση με τη χρήση κηροπηγίων εμφανίστηκε αργότερα και πιθανόν ξεκίνησε μετά το 1850. Ο Nison σημειώνει ότι τα κηροπήγια ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και αναπτύχθηκαν μετά από χρόνια συναλλαγών.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα κηροπήγια εισήχθησαν και άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως στις Δυτικές αγορές. Σήμερα αποτελούν μια πολύ συνήθης πρακτική τεχνικής ανάλυσης για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές του Δυτικού κόσμου.

Η παρουσίαση της πορείας μιας μετοχής με τη χρήση κηροπηγίων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ο εντοπισμός των σχηματισμών κηροπηγίων που δημιουργούνται στο διάγραμμα μιας μετοχής και η μελέτη αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη κίνηση της τιμής της, προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης της συμπεριφοράς της αγοράς και στη συνέχεια εκτίμησης της μετέπειτα κίνησής της, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση άλλων δεικτών.

Πάντως, η ανάλυση με τη χρήση κηροπηγίων σε συνδυασμό και με τις άλλες μεθόδους ανάλυσης μπορεί να αποβεί σημαντικά αξιόπιστη.

 

Για την καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, που ακολουθεί, παρακάτω δίνονται οι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση με χρήση κηροπηγίων, κατά την περιγραφή των σχηματισμών κηροπηγίων.

Σχηματισμός

Ο σχηματισμός είναι μια ομάδα κηροπηγίων (από ένα έως πέντε) η οποία πληρεί κάποια προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά εμπεριέχουν την προϋπάρχουσα τάση, το μήκος του σώματος και των σκιών των κεριών κ.α.

Τάση

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να συνοψίσει την γενικότερη κίνηση μιας μετοχής στη διάρκεια του χρόνου. Εάν η τιμή μιας μετοχής συνεχώς αυξάνει, τότε επικρατεί ανοδική τάση, ενώ εάν μειώνεται, επικρατεί καθοδική τάση. Η τάση μπορεί να καθορισθεί ως ανοδική ή καθοδική, μέσω διαφόρων τεχνικών ανάλυσης, όπως με τη χρήση γραμμών τάσης, κινητών μέσων, πυθμένων και κορυφών κ.α.

Είδος σχηματισμού

Οι σχηματισμοί διακρίνονται σε Σχηματισμούς Συνέχειας, που σημαίνει ότι εάν μια μετοχή βρίσκεται σε καθοδική πορεία, θα συνεχίσει να κινείται καθοδικά και σε Σχηματισμούς Αναστροφής, που σημαίνει ότι η ανοδική κίνηση της μετοχής πιθανόν θα αντιστραφεί σε καθοδική ή μια καθοδική κίνηση θα αντιστραφεί σε ανοδική.

Αξιοπιστία

Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη των σχηματισμών, ανάλογα με τον βαθμό που επηρεάζουν την βραχυπρόθεσμη κίνηση μιας μετοχής. Κάποιοι σχηματισμοί είναι πιο καθοριστικοί από άλλους, συνήθως αυτό που διαρκούν τρεις ή περισσότερες περιόδους ή αυτοί που εκφράζουν απλά χαρακτηριστικά της κίνησης (όπως μακρύ κηροπήγιο, αστέρι κ.α.) Οι σχηματισμοί κατατάσσονται στις κατηγορίες υψηλής, μέσης ή χαμηλής αξιοπιστίας, ανάλογα με την επιτυχία τους, με βάση ιστορικά δεδομένα της αγοράς.

Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ
Η χρησιμότητα των κηροπηγίων είναι μεγάλη, καθώς η ανάλυσή τους συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς της αγοράς και της κίνησης μιας μετοχής, στον εντοπισμό κρίσιμων σημείων και την λήψη αποφάσεων.


Ήδη στον διαδικτυακό τόπο eZMarket.gr, στα διαγράμματα των μετοχών σημειώνονται οι σχηματισμοί κηροπηγίων που δημιουργούνται. Οι σχηματισμοί αυτοί συχνά αποτελούν σημάδι για την μετέπειτα κίνηση της μετοχής.

Παράδειγμα αποτελούν οι μετοχές του ΟΤΕ και της ΕΤΕ, στις οποίες έχουν εμφανισθεί δύο από τους πιο κλασσικούς σχηματισμούς κηροπηγίων.

Ο σχηματισμός «σφυριού», ή διαφορετικά γνωστός με το όνομα «ομπρέλα», αποτελείται από σώμα μικρού μεγέθους με μικρού μήκους ή ανύπαρκτη άνω σκιά, ενώ η κάτω σκιά είναι τουλάχιστον διπλάσια από το μήκος του σώματος.

Τα σημαντικότερα κριτήρια για τον ορθό εντοπισμό του σχηματισμού αυτού είναι:

  • Η κάτω σκιά είναι σχεδόν δύο ή τρεις φορές το μήκος του σώματος
  • Η άνω σκιά είναι πολύ μικρή ή ανύπαρκτη
  • Το σώμα βρίσκεται στο άνω μέρος του εύρους κίνησης της τιμής
  • Ο σχηματισμός εμφανίζεται στο τέλος καθοδικής κίνησης
  • Το χρώμα του κεριού είναι άνευ σημασίας.

Ο σχηματισμός «σφυριού» αποτελεί σημάδι αναστροφής και όταν εμφανίζεται στο τέλος καθοδικής κίνησης, υποδηλώνει άνοδο.

Διάγραμμα ΕΤΕ
Νωρίτερα, στην μετοχή του OTE είχε παρατηρηθεί ο σχηματισμός «εμφωλιασμού».
Διάγραμμα ΟΤΕ

Ο σχηματισμός αυτός υποδηλώνει ότι μια κατάσταση εγκυμονείται στην αγορά. Η αίσθηση αυτή επιβεβαιώθηκε στη μετοχή του ΟΤΕ, αφού μετά την εμφάνιση του σχηματισμού, η μετοχή ακολούθησε έντονη πτωτική πορεία. Ο σχηματισμός αυτός εντοπίζεται με την εμφάνιση ενός κηροπηγίου με σώμα μεγάλου μεγέθους, το οποίο εμπεριέχεται στο επίσης μεγάλου μεγέθους σώμα του κηροπηγίου της προηγούμενης ημέρας.

Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.

MARUBOZU
Μακρύ καθοδικό κερί (Long black body)
Μακρύ ανοδικό κερί (Long white body)
Το κηροπήγιο αυτό αποτελείται από μεγάλου μεγέθους σώμα και μικρού μήκους σκιές και αντιπροσωπεύει καθοδική/ ανοδική ημέρα στην αγορά.

Καταδεικνύει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και το γεγονός ότι η αγορά άνοιξε (στην περίπτωση καθοδικού κηροπηγίου) / έκλεισε (στην περίπτωση ανοδικού κηροπηγίου) σε επίπεδο κοντά στη μέγιστη τιμή της περιόδου, ενώ έκλεισε/ άνοιξε κοντά στην ελάχιστη τιμή της περιόδου.

Πλήρες Καθοδικό Κερί (Black Marubozu)
Πλήρες Ανοδικό Κερί (White Marubozu)
Αποτελείται από μεγάλου μεγέθους σώμα χωρίς σκιές και σημαίνει ότι η τιμή ανοίγματος (στην περίπτωση καθοδικού κηροπηγίου) / κλεισίματος (στην περίπτωση ανοδικού κηροπηγίου) είναι η ίδια με τη μέγιστη τιμή, ενώ η τιμή κλεισίματος/ ανοίγματος συμπίπτει με την ελάχιστη τιμή.

Στην πρώτη περίπτωση, καταδεικνύει ότι οι πωλητές είχαν τον έλεγχο από την αρχή έως το τέλος των συναλλαγών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι αγοραστές είχαν τον έλεγχο της αγοράς.

Οι παραλλαγές αυτού του κηροπηγίου, σε περίπτωση καθοδικής ημέρας, είναι:

  1. Opening bozu – σχηματισμός marubozu με κάτω σκιά, που σημαίνει ότι η αγορά άνοιξε στη μέγιστη τιμή της περιόδου.
  2. Closing bozu – σχηματισμός marubozu μόνο με άνω σκιά, που σημαίνει ότι η αγορά έκλεισε στο χαμηλό της περιόδου.
Διάγραμμα ΑΕΓΕΚ
Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.
SMALL BODY
Κηροπήγιο Μικρού Σώματος (Spinning Top)
Το κηροπήγιο αυτό αποτελείται από μικρού μεγέθους σώμα, ανεξαρτήτου χρώματος, και μεγάλου μήκους άνω και κάτω σκιές.

Το μικρού μεγέθους σώμα υποδηλώνει το πολύ “σφιχτό” εύρος τιμών στο οποίο κινήθηκε η μετοχή.

Οι μεγάλου μήκους σκιές δείχνουν ότι τόσο οι αγοραστές, όσο και οι πωλητές, ήταν ενεργοί κατά τη διάρκεια της περιόδου. Παρόλο που η μετοχή άνοιξε και έκλεισε με μικρή διαφοροποίηση στην τιμή, στο μεσοδιάστημα οι τιμές κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα και χαμηλότερα, αλλά ούτε οι αγοραστές, ούτε οι πωλητές κατάφεραν να υπερισχύσουν.

Τα κηροπήγια μικρού σώματος αντικατοπτρίζουν την αναποφασιστικότητα που επικρατεί στην αγορά, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικά, καθώς αποτελούν μέρος και άλλων ευρύτερων σχηματισμών κηροπηγίων.

Κηροπήγιο Αμφιβολίας (Doji)
Το κηροπήγιο αμφιβολίας είναι η ακραία μορφή spinning top. Δημιουργείται όταν το σώμα δεν είναι παρά μόνο μια γραμμή, δηλαδή η τιμή ανοίγματος συμπίπτει με την τιμή κλεισίματος.
Μακρύ Κηροπήγιο Αμφιβολίας (Long-legged Doji)
Αποτελείται από μακριά άνω και κάτω σκιά, οι οποίες είναι σχεδόν ίσες σε μήκος. Ο σχηματισμός αυτός έχει ουδέτερο χαρακτήρα και υποδηλώνει ένα αίσθημα αμφιβολίας. Η μετοχή κινήθηκε σε μεγάλο εύρος τιμών, αλλά τελικά κατέληξε να κλείσει στο επίπεδο ανοίγματος.
Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης FTSE/XAA MID 40
Ανεστραμμένο Καρφί (Gravestone Doji)
Σχηματίζεται όταν η τιμή ανοίγματος, η τιμή κλεισίματος και η ελάχιστη τιμή της περιόδου συμπίπτουν, ενώ συγχρόνως η άνω σκιά είναι μεγάλου μήκους.
Υποδηλώνει ότι οι αγοραστές κατάφεραν να οδηγήσουν την τιμή πολύ υψηλά κατά τη διάρκεια της περιόδου, αλλά έως το τέλος οι πωλητές ανέκαμψαν και κατάφεραν να επαναφέρουν τις τιμές στα επίπεδα ανοίγματος (και χαμηλά της περιόδου).
Το κηροπήγιο αυτό υποδηλώνει την εμφάνιση αγοραστικών πιέσεων και ίσως μια προσπάθεια αντιστροφής της τάσης.
Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης FTSE/XAA MID 40
Καρφί (Dragon Fly Doji)
Σχηματίζεται όταν η τιμή ανοίγματος, η τιμή κλεισίματος και η μέγιστη τιμή της περιόδου συμπίπτουν, ενώ συγχρόνως η κάτω σκιά είναι μεγάλου μήκους.
Υποδηλώνει ό,τι αναφέρθηκε και για το ανεστραμμένο καρφί, αλλά αντίστροφα, δηλαδή την τελική κυριαρχία των αγοραστών, παρ’όλο που οι πωλητές κατάφεραν να οδηγήσουν τις τιμές αρκετά χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑΑ 20
Κερί Πλήρους Αμφιβολίας (Four-Price Doji)
Σχηματίζεται όταν και οι τέσσερις τιμές της περιόδου συμπίπτουν, δηλαδή όλη η κίνηση απεικονίζεται ως μια οριζόντια γραμμή.
Υποδηλώνει είτε το αίσθημα αβεβαιότητας των επενδυτών, είτε ότι στην αγορά επικρατεί αδράνεια.

Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.