ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Επιστολή προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Επιστολή προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο των Άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο των Άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης της Finansbank, απέστειλε επιστολή προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία ζητά την άδεια προκειμένου να προβεί σε επαναγορά των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) ύψους €2.029,2 εκατ. που εξέδωσε το Δεκέμβριο του 2015 υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το παραπάνω αίτημα είναι σύμφωνο με το Σχέδιο Κεφαλαιακών Αναγκών (Capital Plan) της ΕΤΕ, όπως αυτό εγκρίθηκε από τον SSM στις 13 Νοεμβρίου 2015 και τη σχετική Δέσμευση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) της ΕΤΕ, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2015.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

* ,