Δρομέας: Υποχρεωμένος να “δουλεύει” για τις τράπεζες…

ΔΡΟΜΕΑΣ

Κφση 3,85 εκατ. ευρώ (τιμή μτχ 0,1110  ευρώ, ΧΑΜ-ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,0660 και 0,1520 ευρώ με απόδοση -0,89%

Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας:  26,19 εκατ. από 26,76 εκατ. ευρώ

P/BV: 0,15

Βook value μετοχής: 0,7400 ευρώ…

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 23,47 εκατ. από 23,29 εκατ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 4,34 εκατ. από 2,78 εκατ. ευρώ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 1,66 εκατ. από 1,04 εκατ. ευρώ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  26,1 από 25 εκατ. ευρώ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  1 από 0,94

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες:  (ο,32 εκατ.) από 0,19 εκατ.

Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες:  (51 χιλ.) από (447 χιλ. ευρώ)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ:  (ο,37 εκατ.) από (0,26 εκατ.)

ΚΕΡΔΗ (ζημίες 578 χιλ. ευρώ)  από (980 χιλ. ευρώ) πέρυσι

Κέρδη  ανά μετοχή (0,0167)  από (0,0284) το 2015

Related image

Ρ/Ε (6μηνο): ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Ebitda 1,01 εκατ. από 0,61 εκατ. ευρώ

EV/EBITDA(9μηνο): –

Κύκλος εργασιών 5,57 εκατ. από 3,11 εκατ.ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 200 από 177 άτομα…

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ:  37,6 χιλ.ευρώ…