Διαφάνεια στα Δημόσια Έργα υπόσχεται νέο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών!

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο, που σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, υπόσχεται να φέρει διαφάνεια και στενή παρακολούθηση στα δημόσια έργα! Ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα, μέχρι και τη Δευτέρα,    17-10-2016, στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Το όνομα του σχεδίου νόμου, είναι  «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» και στόχος του είναι :

  1. Η θεσμοθέτηση ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου έργων
  2. Η θεσμοθέτηση ενιαίου συστήματος παρακολούθησης έργων, με την καταγραφή όλων των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών, παθογενειών και στρεβλώσεων του συστήματος ανάπτυξης των ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Αποτελέσματα των στρεβλώσεων αυτών ήταν η υποβάθμιση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών, η έλλειψη διαφάνειας, η αλόγιστη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, η άσκοπη γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις διαδικασιών, αλλά και η ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή και διαφυγή ασφαλιστικών εισφορών.

Επιχειρείται, ο εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων:

-Με τη δημιουργία μηχανισμών διαφανούς ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης και υλοποίησης των έργων.

-Με την άρση των διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες.

-Με τη θέσπιση αντικειμενικών και ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση, εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων.

-Με την εγκαθίδρυση αντικειμενικών συστημάτων υπολογισμού του κόστους, του προϋπολογισμού των έργων και των αναπροσαρμογών τους, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, αλλά και με την αναβάθμιση των φορέων και των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων.

Εισαγωγή, ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών.

Σύσταση και τήρηση, ενός ηλεκτρονικού συστήματος, ως μηχανισμού κεντρικής εποπτείας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων – Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.).

Το σύστημα, θα εφαρμόζεται από το στάδιο προγραμματισμού τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους και  θα διευκολύνει την ενημέρωση της Πολιτείας, για τη φάση στην οποία ανά πάσα στιγμή βρίσκεται κάθε έργο, για τους συντελεστές που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, για το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής του,  για την πορεία εξέλιξης και ωρίμανσής του, για το κόστος και τις τυχόν αναπροσαρμογές αυτού.

Έτσι σύμφωνα με το υπουργείο, ενισχύεται η διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες παραγωγής των τεχνικών έργων και υποδομών και η ποιοτική θωράκισή τους, ενώ διευκολύνεται η αντιμετώπιση των φαινομένων αυθαίρετης δόμησης και φοροδιαφυγής.

Επιχειρείται η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, ακόμη και εκείνων για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν η τήρηση μητρώων, όπως τεχνίτες, εργατοτεχνικό προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι κ.α με τη σύσταση και τήρηση στη  Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (Μ.Η.Τ.Ε.).

Στη βάση αυτού του συστήματος αξιολογείται και βεβαιώνεται έγκυρα η τεχνική ικανότητα και η καταλληλόλητα των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το σύνηθες πλέον φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και της ανάμειξης στη διαδικασία παραγωγής τεχνικών έργων προσώπων μη ειδικευμένων και ακατάλληλων.

Εξαλείφονται οι άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργίας των έως σήμερα γραφειοκρατικών μητρώων, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συστήματος των ηλεκτρονικών μητρώων του παρόντος με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων φορέων και υπηρεσιών. Αντιμετωπίζεται έτσι, το  φαινόμενο των ψευδών στελεχώσεων των τεχνικών εταιριών από μηχανικούς.  Διευκολύνεται η διακρίβωση της πραγματικής απασχόλησης κάθε μηχανικού σε κάθε έργο από την οποία προκύπτει και το ανεκτέλεστο έργων που τον βαρύνει και συνακόλουθα η αντικειμενική αδυναμία του για την ανάληψη νέων έργων,  διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή αντικειμένου μεταξύ των μηχανικών.