ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 9μήνου 2016»

 «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Αποτελέσματα 9μήνου  2016»

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €167,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το 2015.
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 47,1% και ανήλθαν  σε €21,6 εκ., έναντι κερδών €14,7 εκ. το 2015 .

Στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει τα βασικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του εννιαμήνου του 2016.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €167,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 9μήνου  του 2016 κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 47,1%  και ανήλθαν στα  €21,6 εκ.

Διευκρινίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2016 και 2015,  έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

€ εκατ.

9Μ  2016

9Μ  2015

%  Μεταβολή

Όμιλος 
Κύκλος Εργασιών

167,4

165,5

1,2%

EBITDA(1)

21,6

14,7

47,1%

 

(1) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

* ,