ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2014

(για την περίοδο 1.7.2014 – 30.9.2014)

Αθήνα 21 Νοεμβρίου, 2014. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων

Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η θετική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση κατά 40% του EBITDA 9μήνου του 2014, παρά την ελαφρά μείωση του Κύκλου Εργασιών.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013:

  • Οι Πωλήσεις του 3ου τριμήνου του 2014 αυξήθηκαν κατά 4,7%
  • Το Μικτό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
  • Το ΕΒΙΤDA  βελτιώθηκε κατά 1.8 εκ. Ευρώ

3o Τρίμηνο 2014

3o Τρίμηνο 2013

Εννιάμηνο 2014

Εννιάμηνο 2013

Διαφορά

Πωλήσεις

         63.564

         60.719

            187.972

            196.097

-4,1%

Μικτό Κέρδος

         13.969

         11.570

             40.465

             38.057

6,3%

Μικτό Περιθώριο

22,0%

19,1%

21,5%

19,4%

2,1 pp

Λειτουργικό EBITDA

          4.195

          2.279

             10.994

               9.715

13,2%

EBITDA

          3.987

          2.231

             11.204

               8.035

39,4%

 

Σύγκριση απόδοσης 9μήνου  2014 και 2013

Οι Πωλήσεις του Ομίλου το 9μήνο 2014 μειώθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2013, ενώ το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 2.1 ποσοστιαίες μονάδες με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξηθούν κατά 3,2εκ. Ευρώ.

Πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών

Η μείωση των πωλήσεων ύψους 188,0 εκ Ευρώ του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά 8,1εκ Ευρώ το εννιάμηνο του 2014 σε σύγκριση με το 2013, προήλθε από τις πωλήσεις Μηχανών και ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της αρνητικής επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του καναδικού δολαρίου και της καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελιών λόγω συγχώνευσης δυο παραγωγικών μονάδων στην Ιταλία.

Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους στο 21,5% σε σύγκριση με 19,4% την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους των Αναλωσίμων λόγω της μείωσης των τιμών Α΄υλών.

Εξαιρουμένων των Εκτάκτων Εσόδων και Εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το Λειτουργικό EBITDA 9μήνου του 2014 αυξήθηκε κατά 1,3 εκ€, έναντι του αντίστοιχου 9μήνου του 2013, λόγω της αύξησης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA αυξήθηκε κατά 3,2 εκ€ σε σύγκριση με το 9μηνο του 2013.

Σημαντική μείωση στις Ζημιές προ Φόρων που ανήλθαν σε 0,2 εκ€ έναντι 11,7 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Λόγω όμως της θετικής επίδρασης που είχε η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης του χρέους, τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν σε 19,5 εκ€ έναντι ζημιάς 16,1 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Αναδιοργάνωση:

Η επίδραση της δανειακής αναδιάρθρωσης απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε εκ Ευρώ):

Υπόλοιπο δανείων κατά την ημερομηνία της δανειακής αναδιάρθρωσης
(21 Ιουλίου 2014) *

Υπόλοιπα μετά την δανειακή αναδιάρθρωση

Υπόλοιπο Δανείων που μεταφέρθηκαν στη καθαρή θέση κατά τη δανειακή αναδιάρθρωση σε:

Λογιστική Αξία

Υπόλοιπο Δανείων που μεταφέρθηκαν στη καθαρή θέση κατά τη δανειακή αναδιάρθρωση

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις Νέον

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

265,6

83,3

182,3

74,2

100,2

7,9

 

* To υπόλοιπο δανείων περιλαμβάνει και το υπόλοιπο του κοινού ομολογιακού δανείου 10εκ ευρώ για την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το οποίο εκδόθηκε την 01/08/2014.

Οι βασικοί Όροι της Συμφωνίας, οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, είναι οι εξής:

-Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων  και του 50% των Senior ομολόγων προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής  μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, λογιστικό υπόλοιπο ποσού € 96,3 εκ. των μετατρέψιμων ομολόγων μεταφέρθηκε απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον. Αντίστοιχα το 50% του λογιστικού υπολοίπου των Senior ομολόγων ποσού € 69,2 εκ.μεταφέρθηκε στα λοιπά αποθεματικά.

-Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.

-Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Μετά τις ανωτέρω κεφαλαιοποιήσεις τα νέα ομολογιακά δάνεια με βάσει τους βελτιωμένους όρους που αναγνωρίστηκαν στον Ισολογισμό ανέρχονται στο ποσό των € 83,3εκ.. Η διαφορά που προέκυψε κατά την αρχική αναγνώριση ανήλθε σε € 11,7εκ. και καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων (ποσό € 7,9εκ) και στα αποτελέσματα εις νέον (ποσό € 3,8εκ.).

Προοπτικές

Μέσω της Συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, βάσει της οποίας μειώνονται σημαντικά οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο Ισολογισμός  του Ομίλου. Η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ώστε η Εταιρία  σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει  τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000

E-mail investor.relations@maillis.gr