ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: β’ Τρίμηνο 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β’ Τρίμηνο 2016

 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ

Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου €3,6 δισ. από την πώληση της Finansbank για να εξαλείψει τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ. Η εξάλειψη της χρήσης του Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ συνεπάγεται μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας για την Τράπεζα περίπου κατά €200 εκατ. ετησίως.  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά σε €13,2 δισ. τον Αύγουστο1 από €22,8 δισ. στο τέλος του Α’ τριμήνου 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €6 δισ. σε σχέση με το τέλος του Α’ τριμήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε €5,0 δισ.

Η ΕΤΕ παραμένει η τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα. Η ΕΤΕ έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα έως και €9,8 δισ. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διατηρείται σε ποσοστό της τάξεως του 91% τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Oι καταθέσεις στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το Β’ τρίμηνο του 2016, ενώ κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο οι εισροές καταθέσεων ανέρχονται σε €300 εκατ.

 Το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) μειώνεται για πρώτη φορά.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για πρώτη φορά (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας τη μειωμένη τάση δημιουργίας νέων επισφαλειών, τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις καθώς και τις διαγραφές δανείων

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε σε 47,9% από 49,6% το Α΄ τρίμηνο του 2016, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να αυξάνεται περαιτέρω σε 55% (+140 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), παραμένοντας το υψηλότερο του κλάδου

Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά σε μόλις €2 εκατ. έναντι αύξησης ύψους €127 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των νέων επισφαλειών στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €81 εκατ. το Β’ τρίμηνο από €249 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο του 2016

Η δημιουργία νέων δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€98 εκατ.), κυρίως λόγω της μείωσης επισφαλειών σε δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες λιανικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων, ήταν αρνητικός

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 34,4% στην Ελλάδα (33,3% σε επίπεδο Ομίλου). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 77% στην Ελλάδα (75% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε σε 197 μ.β. στο Α΄ εξάμηνο του 2016 στην Ελλάδα (189 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου)

Η σύγκριση με τις λοιπές εγχώριες συστημικές τράπεζες βασίζεται σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι 30 Αυγούστου

 Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης αυξάνει τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση. Οριακή κερδοφορία κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016 σε επίπεδο Ομίλου

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €207 εκατ. το Β΄ τρίμηνο (+10% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+6% σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 6 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 274 μ.β. στην Ελλάδα (285 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου)

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα επηρεάζονται θετικά από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-22μ.β. σε τριμηνιαία βάση), την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA (-€4,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση της χρήσης ομολόγων του Πυλώνα II (εξάλειψη της εξάρτησης από τον Ιούλιο του 2016)

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο του 2016, συντελώντας στη βελτίωση του δείκτη Κόστους προς Οργανικά έσοδα. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και αναμένεται να περισταλούν περαιτέρω μέσω της υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού

Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες είναι οριακά θετικά (€3 εκατ.) το Α΄ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τόσο την ανάκαμψη των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και την κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη μετά από φόρους ύψους €53 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016)

 Δείκτης CET 1 στο 16,8%

Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%, εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και την NBGI. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης ανέρχεται σε 22,1%

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και εξαιρουμένων των CoCos, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,2%. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο εν λόγω δείκτης ανέρχεται σε 21,6%

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος