ΔΕΗ: Book value μετοχής 23,80 ευρώ και στο ταμπλό 6,50 ευρώ…

ΔΕΗ: Κύκλος εργασιών 9μήνου 4,43 δισ. (από 4,5 δισ.), κέρδη 121,8 εκατ. έναντι 6,66 εκατ. ευρώ και ebitda 794,5 εκατ. από 681,1 εκατ. ευρώ.

Τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της μετά την δημοσίευση του 9μήνου της, με την αποτίμησή της στα 1,5 δισ. ευρώ:-

ΣΤΑ 16,49 δισ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού του ομίλου. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 12,8 δισ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 1,86 δισ. ευρώ.

ΑΥΛΑ περιουσιακά στοιχεία: 58 εκατ. ευρώ, αν και μπορούσαν κάλλιστα να έβαζαν… 1,5 δισ. ευρώ. Κανείς δεν θα έλεγε τίποτα….

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 745,7 εκατ. ευρώ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 412,2 εκατ. ευρώ.Ταμειακά διαθέσιμα 334 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ(Ι): Και στα 10,97 δισ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές 4,76 δισ. ευρώ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες: 3,35 δισ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 0,65 δισ.  Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 2,2 εκατ. ευρώ… Απασχολεί προσωπικό 18.766 ατόμων έναντι των 19.531 του 2013. Για αμοιβές κατέβαλε μόλις 1,03 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 5,52 δισ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,92. Στα 171,7 εκατ. ευρώ οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Με το P/bv στο 0,27. Book value μετοχής 23,80 ευρώ και στο ταμπλό 6,50 ευρώ.