ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Πιστοποίηση με ISO 9001:2015 των διαδικασιών της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι αφορά τις διαδικασίες για:

  • την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπόμενης στο ρυθμιστικό πλαίσιο Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και
  • την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση των θέσεων της ΔΕΗ ως Προμηθευτής και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας Η/Ε.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017