ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Οφείλει στις τράπεζες σχεδόν 6,5 φορές τα ίδια κεφάλαιά του

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – 12μηνο: Από ζημίες 3,09 εκατ. ευρώ επανήλθε – έστω οριακά – στα κέρδη που ανήλθαν σε 105,8 χιλ. ευρώ. Οι πωλήσεις 40,74 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. πέρυσι. Με τα ebitda θετικά στα 10,77 εκατ. από τα + 8,88 εκατ. ευρώ πέρυσι… 

ΔΑΙΟΣ(Ι): Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 166,1 εκατ. ευρώ (ενσώματα πάγια 149,4 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,022 εκατ. ευρώ, αποθέματα 2,1 εκατ. Σε 11 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις της (από 8,9 εκατ. στο 2013) και στα 0,74 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα. 

ΣTA 150,45 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεών της, από 151,38 εκατ. στις 31.12.2013. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 79 εκατ. – Βραχυπρόθεσμες δανειακές 22 εκατ., λοιπές μακροπρόθεσμες 25 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 24,4 εκατ. ευρώ.

ΔΑΙΟΣ (ΙΙ): Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 15,63 εκατ. ευρώ και αποτιμάται σε 38,25 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,5500 ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 5,35 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα +1,2 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 2,57 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 6,5 (εξαιρετικά ανησυχητικό και όχι μόνον)….

Το μικτό κέρδος θετικό κατά 11,45 εκατ. ευρώ από 9,04 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,3 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 118 ατόμων από 108 πέρυσι.

Η Δάιος Πλαστικά διαθέτει και δύο εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Αλλά έχει μεγάλο δανειακό πρόβλημα, αφού οφείλει στις τράπεζες σχεδόν 6,5 φορές τα ίδια κεφάλαιά του. Δείχνει όμως αποφασισμένος να σταθεί γερά στα πόδια του…

Η book value στα 1,0400 ευρώ και στο ταμπλό όπως προαναφέραμε στα 2,5500.

Print Friendly, PDF & Email