Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 27/6 η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι στις 16/06/2017 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 45,02% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 34.837.537  κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών. Ωστόσο, για τη λήψη έγκυρης απόφασης επί ορισμένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείτο η αυξημένη απαρτία της Συνέλευσης, ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, η οποία δεν επιτεύχθηκε.

Συνεπώς, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 25.05.2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2017, χωρίς να απαιτείται νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 28α και 29 κ.ν. 2190/1920.