ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής ΟΛΠ ή η «Εταιρεία») ενημερώνει για τις μεταβολές στην ανώτατη ιεραρχία της Εταιρείας. Ειδικότερα, ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ ορίζονται:

O κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. DENG Xiaoli ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. JI Fengming ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Ο κ. LI Jianchun ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.

Ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.