ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση ζημιών στα 51,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2013, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 520,8 εκατ. ευρώ, έναντι 480,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 8,3%, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 92,5 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα, έναντι 88,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,4% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα της Ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 42 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 51,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, κυρίως επηρεασμένα από σημαντικές μη ταμειακές προβλέψεις απομείωσης ενεργητικού (περ. 31 εκατ. ευρώ) αλλά και τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 53,3 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται και το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ που έχει σχεδιάσει ο Όμιλος στον τομέα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι για την αναβίωση της εξόρυξης λευκολίθου και της παραγωγής μαγνησίας από τα μεταλλεία Μαντουδίου.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 722 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος διακρατά χρηματικά διαθέσιμα ύψους 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 926 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 562 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 3 δις ευρώ, το 12% του οποίου προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 322 εκατ. ευρώ έναντι 315 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα διαμορφώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων 0,5 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012 ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε σε κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 υπογράφηκαν από το ΥΠΟΜΕΔΙ, τους Παραχωρησιούχους και τις χρηματοδότριες τράπεζες οι νέες αναθεωρημένες συμβάσεις παραχώρησης για τα έργα της Ιόνιας Οδού, του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος και της Ολυμπίας Οδού στους οποίους συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κύρωσή τους από τη Βουλή, ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες κατασκευής.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 99,4 εκατ. ευρώ, έναντι 69,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι 17,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, λειτουργεί 508 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, 290 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 278 MW στην Ελλάδα και 12 MW στην Πολωνία.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 78,4 εκατ. ευρώ, έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 42%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 52,6 εκατ. ευρώ, έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 35,9%.