ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 2.651 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ., την 5/12/17 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, απέκτησε μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., 2.651 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,15 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.001,65 ευρώ.