ΓΕΚΕ: Στις 13 Ιουνίου η έναρξη καταβολής μερίσματος

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΕΚΕ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.president.gr) : Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2016 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη 01 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσης 2016 : Τρίτη 06 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2016 (record-date): Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Print Friendly, PDF & Email