Βωβός: Καθαρογράφεται η συμφωνία εξυγίανσης – Ενέργειες για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Βωβός: Καθαρογράφεται η συμφωνία εξυγίανσης
Την γ.σ. ενημέρωσε η διοίκηση – Ενέργειες για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Σε ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για τις αποφάσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, προχώρησε μεταξύ άλλων η διοίκηση της Μπάμπης Βωβός κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους της για τις αποφάσεις περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της θυγατρικής της «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.».
Ειδικότερα, ο πρόεδρος ενημέρωσε του μετόχους ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1077/2013 απόφασης με την οποία η εταιρία υπήχθη σε καθεστώς εξυγίανσης, εξεδόθη η υπ’ αρ. 289/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών.
Περαιτέρω, ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1076/2013 απόφασης με την οποία η θυγατρική εταιρεία «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» υπήχθη σε καθεστώς εξυγίανσης, εξεδόθη η υπ’ αρ. 288/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών αυτής.
Και οι δύο αυτές αποφάσεις βρίσκονται στο στάδιο της καθαρογραφής.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρεία «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ’ άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» από την εταιρεία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Ωστόσο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, έχει εκδοθεί η απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών αυτής. Συνεπώς, δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ενημέρωσε τους μετόχους για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η διοίκηση προκειμένου να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία της – παρά τις δύσκολες δεδομένων των οικονομικών συνθηκών συγκυρίες – προβαίνοντας σε μίσθωση των ακινήτων, κυρίως των θέσεων σταθμεύσεως. Απευθυνόμενος στους μετόχους της εταιρείας και κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση «ομηρείας» στην οποία επί μακρόν έχουν περιέλθει λόγω της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α., τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος.