ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2016.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 

Α’.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2016 σε 42.576 χιλ. € έναντι  38.407 χιλ. €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2015. Αύξηση κατά 10,85%.

Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2016  σε 25.656 χιλ € έναντι 23218 χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Αύξηση κατά 10,5%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 60,30% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2016 σε 1.317 χιλ.€, έναντι 672 χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, αύξηση κατά 96%

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2016 σε (2.904) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (3.067)χιλ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Το Α’ εξάμηνο του 2015 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (2.408) χιλ € (ζημία), έναντι ζημίας (2.837) χιλ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.