Αύξηση τζίρου και κερδών για Κυριακίδη – Κάμψη μεγεθών στο γ’ τρίμηνο

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ: – 9μηνο 2014:

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. έναντι 4,91 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 31 εκατ. από τα 28,13 εκατ. ευρώ του 2013. Με ebitda 12,63 εκατ. ευρώ έναντι των 10,8 εκατ. πέρυσι…

Στα 79,48 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 31,84 εκατ. ευρώ (30,45 εκατ.ευρώ στο 2013).

‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία 14 εκατ. από 5,67 εκατ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,58 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα: 6,16 εκατ. ευρώ (πέρυσι 5,4 εκατ). Απαιτήσεις από πελάτες 6,25 εκατ. ευρώ (πέρυσι 6 εκατ.). Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20,64 εκατ. ευρώ. (*Ταμειακά διαθέσιμα 4,6 εκατ. ευρώ.)

Στα 33,63 (από 22,8) εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές 6,75 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 4,43 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 2,43 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 20 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 45 εκατ. από 43,69 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. ανύπαρκτος. Στα 9,76 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 8,34 εκατ. του 2013.

Απασχολεί προσωπικό 245 ατόμων από τα 204 πέρυσι, ενώ για αμοιβές κατεβλήθη το ποσό των 1,13 εκατ. ευρώ. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,9800 και την λογιστική του στα 1,8400 ευρώ.

Αποτιμάται σε 47,7 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,06. Διαπραγματεύεται τώρα στα 1,9500 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 0,6400 – 2,6000 ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τρίτο τρίμηνο τόσο ο τζίρος όσο και τα κέρδη πιέστηκαν. Συγκεκριμένα, ο τζίρος κατέγραψε οριακή κάμψη διαμορφούμενος στα 10,484 εκατ. ευρώ από 10,716 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη υποχώρησαν στις 620.882 ευρώ από κέρδη 2,857 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει το τρίτο τρίμηνο του 2013.