Αύξηση μεγεθών για Lapin House το 2014 – Βελτιώθηκε κατά 6,6% το μεικτό της περιθώριο

 
Η απορρόφηση συγγενικής εταιρείας, έδωσε ώθηση στα μεγέθη της Lapin House το 2014.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της ανήλθαν τον περασμένο χρόνο σε 24,6 εκατ. ευρώ, από 17,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41%.
Η επιχείρηση βελτίωσε κατά 6,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (42,4% έναντι 35,8% το 2013), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,4 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+66,8%). Ωστόσο, οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες είχαν συνέπεια την καταγραφή περιορισμένης αύξησης των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,015 εκατ. ευρώ το 2013 (+21,4% ή +0,2 εκατ. ευρώ).
Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,54 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 0,33 εκατ. ευρώ (-60,5%).
Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 85.000 ευρώ το 2014 έναντι καθαρών κερδών 363.000 ευρώ το 2013, μειωμένα, δηλαδή, κατά 278.000 ευρώ (-76,6%).
Τα ίδια κεφάλαια της Lapin House ανέρχονταν στις 31.12.2014 σε 11,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 57,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.