Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ’ Τρίμηνο 2016

 

Ø  Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά €1,9 δισ. από την αρχή του έτους

o    Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (-€1 δισ. σε τριμηνιαία βάση). Από την αρχή του έτους, η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €1,9 δισ.

o    Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 150 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 46,4% (44,2% σε επίπεδο Ομίλου). Το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα (+180 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 56,3% σε επίπεδο Ομίλου (+200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), το υψηλότερο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου1

o    Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα (34,1% σε επίπεδο Ομίλου). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου1

o    Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε σε 201 μ.β. το Γ’ Τρίμηνο του 2016 (198 μ.β. το εννιάμηνο του 2016)

Ø  Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €23 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016

o    Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα ανήλθαν σε €403 εκατ.το Γ΄ τρίμηνο του 2016, θετικά επηρεαζόμενα από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-10μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

o    Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριοβελτιώθηκε κατά 10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενο σε 284 μ.β. στην Ελλάδα (293 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου, +8 μ.β. σε τριμηνιαία βάση)

o    Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €44 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κόστους από χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ

o    Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, ενώμειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάσητο εννιάμηνο του 2016. Το επικείμενο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες σημαντικά μέσα στο 2017

o    Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση σε €205 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016, καθώς η μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας αντισταθμίστηκε από τα χαμηλά έσοδα απόασφαλιστικές δραστηριότητες, λόγω της επίπτωσης των χαμηλότερων επιτοκίων στα αποθεματικά

o    Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €23 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο,αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη μετά από φόρους ύψους €28 εκατ. το Γ’ εξάμηνο του 2016, ενισχυμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση)

Ø  Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σε επίπεδα κάτω των €5 δισ.

o    Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA έχει μειωθεί κατά €13,1 δισ. από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα, ανερχόμενη σε μόλις €4,5 δισ1. Η ΕΤΕ παραμένει η τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα2

o    Oι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016, ήτοι +€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση.Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανήλθε σε 89% τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με 135% για τον κλάδο3 

Ø  Δείκτης CET 14 στο 16,9%

o    Ο δείκτης CET 14 ανέρχεται σε 16,9% και σε16,3% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ

o    Τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα ενισχυθούν περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

* ,