Αποτίμηση εταιρείας με βάση το Κόστος Αντικατάστασης

Μετοχές – Αποτίμηση με Κόστος Αντικατάστασης

Προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας με βάση το κόστος που θα έπρεπε να καταβάλει κάποιος ώστε να αποκτήσει άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (ενσώματα ή ασώματα).

Το κόστος αντικατάστασης περιλαμβάνει το ύψος:

 • Των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας
 • Των ενδεχόμενων υπεραξιών που περικλείονται στα στοιχεία του ενεργητικού της
 • Της αξίας των εμπορικών σημάτων που διαθέτει και έχουν αναπτυχθεί από αυτή και όχι εξαγοραστεί
 • Της αξίας του αέρα, γραφείων, καταστημάτων κλπ
 • Του κόστος απόκτησης των στελεχών της εταιρίας
 • Του κόστους απόκτησης των πελατών και των μελλοντικών ωφελειών που θα προκύψουν ενδεχόμενα από αυτούς
 • Του κόστους απόκτησης του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων
 • Του κόστους εξαγοράς του δικτύου διανομής της εταιρίας
 • Της αξίας συνεργασιών που έχει συνάψει
Μειονεκτήματα:
 • Δεν λαμβάνει υπόψη την κερδοφορία της εταιρίας
 • Μέρος του κόστους αντικατάστασης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας
 • Και ενδέχεται μελλοντικά να απαξιωθεί (π.χ. αποκτηθείσα εμπειρία στελεχών – αποχώρηση στελεχών)