Απολογισμός έτους 2014 – Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου

Οι πωλήσεις του Ομίλου στη χρήση 2014 διαμορφώθηκαν σε € 153,4 εκατ. έναντι € 109,6 εκατ. της χρήσης 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 40%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1 εκατ. έναντι ζημιών € 24,8 εκατ. του 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 536 χιλ. έναντι ζημιών € 23 εκατ.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 11,09 εκατ. έναντι ζημιών € 15,1 εκατ. του 2013. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 146,1 εκατ. έναντι € 94,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 54,14% σε σχέση με το 2013.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,6 εκατ. έναντι ζημιών € 24,03 εκατ. του 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 2,87 εκατ. έναντι ζημιών € 21,9 εκατ.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 13,1 εκατ. έναντι ζημιών € 14,4 εκατ. του 2013. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου στο τέλος του 2014 ανήλθαν σε € 186 εκατ. έναντι € 153,9 εκατ. και εμφανίζονται αυξημένες κυρίως λόγω της αύξησης του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού στον οποίο περιλαμβάνεται μακροπρόθεσμο δάνειο για την υλοποίηση Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας από θυγατρική εταιρεία.

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και ανήλθαν σε € 82 εκατ. έναντι € 80,8 εκατ., ενώ και στην Εταιρεία αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 81,3 εκατ. από 69,7 εκατ.

 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται στη χρήση σταθερό και ανήλθε σε € 6,2 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 6,1 εκατ. για την Εταιρεία. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2014 ανήλθαν σε € 62,1 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 69,8 εκατ. για την Εταιρεία.