Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία»), σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 29.06.2016 και 30.06.2016, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

H Εταιρεία το τέταρτο τρίμηνο του 2014 προχώρησε στην απόκτηση της πλήρους κυριότητας 7 εμπορικών ακινήτων από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €96,1 εκατ., τα οποία εκμίσθωσε στην ίδια εταιρεία.

Οι εν λόγω συναλλαγές ταξινομήθηκαν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εταιρείας μας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχονται την 30.06.2016 σε €7,8 εκατ. και αφορούν σε οφειλόμενα μισθώματα, πλέον χαρτοσήμου, για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις αναφορικά με τις ως άνω απαιτήσεις.

Τα μισθώματα από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αντιπροσωπεύουν το 7,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Το συνολικό τρέχον μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε €0,7 εκατ., η συνολική διάρκεια μίσθωσης είναι 25 έτη και η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα καταγγελίας των ως άνω μισθώσεων για διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης εκάστης μισθωτικής σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των οφειλών της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε., το ποσοστό συμμετοχής της ως άνω εταιρείας στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Εταιρείας και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των επτά ακινήτων , θεωρούμε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη ως προς το μέλλον της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου της Εταιρείας μας, ο οποίος θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν δύναται να γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη των ως άνω διαδικασιών, δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσει σήμερα πλήρως τις επιπτώσεις από την όποια εξέλιξη στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. Τέλος σημειώνεται ότι η Εταιρεία την 30.06.2016 έχει απαιτήσεις ύψους €17,3 εκατ. από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου.

Οι ως άνω απαιτήσεις αφορούν σε προκαταβολές για την απόκτηση ακινήτων στην Βουλγαρία και Κύπρο και για τις οποίες έχει ληφθεί, μεταξύ άλλων, εταιρική εγγύηση από τη Marinopoulos Holding Sarl, με έδρα το Λουξεμβούργο. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη η Εταιρεία θα προβεί ως οφείλει στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.