Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2016- PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Εννεαμήνου από 1/1/2016 έως 30/09/2016. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 11,23%  και ανήλθε σε 11.572  χιλ.€ έναντι 10.404 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.954 χιλ.€ έναντι 1.819 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.436 χιλ.€ έναντι 1.379 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.003 χιλ.€ έναντι 933 χιλ.€.

 

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2016 ανέρχεται σε 133 άτομα ενώ την 30/09/2015 ανερχόταν σε 117 άτομα.

 

* ,