Ανακοίνωση Υπογραφής Νέας Σύμβασης- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση Υπογραφής Νέας Σύμβασης

 

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», υπέγραψε σήμερα 26 Οκτωβρίου 2016 τη σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» στην οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.672.241,57 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και η Δομική Κρήτης Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 33,33%.

 

Κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), και η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από σήμερα ημέρα υπογραφής της σύμβασης.