Αναζητά στρατηγικό επενδυτή η Axon

Σε αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, βρίσκεται η Axon Συμμετοχών.

Η μετ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Axon Συμμετοχών , ενέκρινε παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920.

Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν:

α) την αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή,

β) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της,

γ) την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και

δ) την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθήσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν.

Η Συνέλευση των μετόχων εξέτασε το θέμα του δανεισμού της Εταιρείας από την Τράπεζα Πειραίως και ομόφωνα εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο όπως συνεχίσει τις προσπάθειες επαφών με την Τράπεζα και τις διαπραγματεύσεις προς τον σκοπό της εξεύρεσης συνολικής λύσης διευθέτησης των εν λόγω δανείων.

Επιπλέον, η Γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης παμψηφεί την από 26.06.2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κας Πάκα Παρασκευής, και την αντικατάσταση της από τον κο Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως , ενέκρινε παμψηφεί την από 10/07/2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κου Κεπενέκη Ιωάννη, και την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αλλά το Διοικητικό συμβούλιο συνεχίσει το υπόλοιπο της θητείας του με 4μελη σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

1. Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου

2. Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου

3. Βασιλείου Μαρίνα του Ιωάννη

καθώς επίσης και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

4. Κωνσταντίνο Λεόντιο του Δημητρίου, και

5. Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου.

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου Πρόεδρος και Δ/σα Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος

Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου Μέλος μη Εκτελεστικό

Μαρίνα Βασιλείου του Iωάννη Μέλος μη εκτελεστικό

Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, ήτοι έως την 07.09.2019.