Ακριβή μετοχή, αλλά το λέει η καρδιά της στο ταμπλό του ΧΑ…

__________

Αποτιμάται σε 58,83  εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 4,3300 ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2017 στα 3,3000 και 4,7400 ευρώ… Στο +18% από την αρχή του έτους… Και στο +24,53% στην ΜΚΕ (ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡ 2010: 5,8300 ευρώ)

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΤΧ 0,0822 ευρώ από τα 0,1584 ευρώ του α’6Μ του 2016.
 _____

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 13,05 εκατ. ευρώ από 13,66 εκατ..

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 23,83 εκατ. ευρώ από 23,21 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12,3 εκατ. ευρώ από 11,56 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12,96 εκατ. από 6,85 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 23,17 ευρώ από 27,92 εκατ. ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 30,15 εκατ. ευρώ από 30,95 εκατ.
Κέρδη μετά από φόρους: 1,12 εκατ. ευρώ από 2,15 εκατ.
Κέρδη EBITDA: 5,36  εκατ. από  5,77 εκατ. ευρώ…
Σύνολο ΕΙΣΡΟΩΝ από λειτουργικές δραστηριότητες  3,27 εκατ. από 3,23 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ από επενδυτικές δραστηριότητες: -2 εκατ. από -1,67 εκατ. ευρώ…
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,27 εκατ. από 1,56 εκατ. ευρώ.
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.17 : Ομίλου 324  άτομα από 318…
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,86 εκατ. ευρώ…
ΥΓ1: ΜΕΙΩΣΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ, αύξησε ταμειακά διαθέσιμα, παραμένει κερδοφόρος
ΥΓ2: Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ διαμορφώθηκε στο 1,77
ΥΓ3: Η σχέση P/bv βρίσκεται στο 4,52
ΥΓ4: P/Ε περί το 24 (εκτιμώμενο 2017)
ΥΓ5: Ακριβή μετοχή, αλλά το λέει η καρδιά της στο ταμπλό του ΧΑ…
* ,