ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε: Πλημμελέστατη η δική της απάντηση στο ερώτημα!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Η ανακοίνωσή μας αυτή γίνεται σε συνέχεια ερωτημάτων του με αρ. πρωτ. 2405/29.6.2016 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την εταιρεία μας από τις πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις του Ομίλου εταιρειών ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, σημειώνουμε τα παρακάτω:

Η εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ διενεργούσε σημαντικές πωλήσεις μέσω της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ αλλά και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου (EXPRESS, ΞΥΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ).

Τα σχετικά ποσοστά επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ανέρχονταν σε 18.8% για το 2014 και 16.35% για το 2015.

Για τη χρήση του 2016 οι σχετικές  πωλήσεις έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, αντιπροσωπεύοντας το 4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ για το 5μηνο 2016.