ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε στην  έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού  Αθηνών – Κορίνθου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 71.72%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου  δέκα πέντε (15) μέτοχοι που κατείχαν 17.256.556 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ον

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α  παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την εξαγορά από την εταιρία, μετοχών θυγατρικής της εταιρίας, που κατέχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Παρασχέθηκε η άδεια στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να προβεί στην εξαγορά από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κον Παναγιώτη Κρεμύδα, του ποσοστού των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» που κατέχει, το οποίο ανέρχεται σε 7,25% και αντιστοιχεί σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (43.500), έναντι ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (127.890 €), ήτοι 2,94 ευρώ ανά μετοχή.