ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ- «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Aθήνα,  30/06/2016

               ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρεία»), σε συνέχεια ερωτήματος που υπεβλήθη δυνάμει της από 29.6.2016 (αρ. πρωτ. 2417) επιστολής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

1. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εταιρείας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι βάσει του κατατεθειμένου σχεδίου αίτησης υπαγωγής της Μαρινόπουλος Α.Ε. στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ν. 3588/2007, το οποίο και επισκοπήσαμε, άπαντες οι προμηθευτές αναμένεται να εξοφληθούν ως προς το σύνολο των απαιτήσεών τους (έστω και με ορίζοντα 15ετίας), εκτιμούμε ότι η πρόσφατη αυτή εξέλιξη δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση ως προς την εισπραξιμότητα της εν λόγω απαίτησης της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία δεν θα προβεί σε προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων της και θα αναμένει την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να επανεξετάσει την θέση της.

2. Η Εταιρεία έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται κάποιο ποσοστό του τρέχοντος κύκλου εργασιών της Εταιρείας που να αντιπροσωπεύει η συνεργασία αυτή.

3. Δεδομένου ότι όπως προαναφέραμε, η Εταιρεία δεν συνεργάζεται πλέον με την Μαρινόπουλος Α.Ε., οι πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις σε σχέση με αυτή δεν προβλέπεται να έχουν κάποια επίπτωση στον τρέχοντα ή μελλοντικό κύκλο εργασιών ή/και στα αποτελέσματα ή/και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Όσον αφορά στο τελευταίο αυτό μέγεθος, παραπέμπουμε στα όσα υπό (1) ανωτέρω αναφέρουμε περί της αναμενόμενης είσπραξης της σχετικής απαίτησης της Εταιρείας.