ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν.3556/2007,
ενηµερώνει ότι, σύµφωνα µε την από 03/10/2017 TR-1 γνωστοποίηση που έλαβε από τους
παρακάτω µετόχους, έλαβε χώρα η ακόλουθη µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής στο
µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας:

O κ. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε
5.338.944 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην
κοινή επενδυτική µερίδα «ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΕΜ)», µε συνδικαιούχο το γιό του,
Λεµπιδάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 13%, επί συνόλου
41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών.

Πριν την ανωτέρω πράξη ο κύριος Λεµπιδάκης Ιωάννης του Εµµανουήλ κατείχε 6.283.210
κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ήτοι ποσοστό 15,299%. Με την ως άνω
µεταφορά, ο κ. Ιωάννης Λεµπιδάκης του Εµµανουήλ κατέχει πλέον 11.622.154 κοινές
ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, το δε ποσοστό του στο µετοχικό κεφάλαιο και
στα δικαιώµατα ψήφου επί των µετοχών της Eταιρίας ανήλθε στο 28,299%