ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και από τα παρακάτω υπόχρεα
πρόσωπα ότι την 10/05/2017 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες πράξεις:
O κ. Λεµπιδάκης Εµµανουήλ του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eταιρίας, µετέφερε
5.338.944 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, από την ατοµική του µερίδα στην
κοινή επενδυτική µερίδα «ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΕΜ)», µε συνδικαιούχο το γιό του,
Λεµπιδάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 13%, επί συνόλου
41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών