ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Pasal

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία “PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων” και τον διακριτικό τίτλο “PASAL Development SA”, ότι πραγματοποιήθηκε την 18/07/2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.409.439 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 62,84 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

 

1. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2016
(01.01.2016 έως 31.12.2016), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και
ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και των
σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
για την ίδια περίοδο (01.01.2016 έως 31.12.2016).

 

  1. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016).

 

  1. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γεωργίου Τσιώλη και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη, ως Αναπληρωματικού Ελεγκτού.

 

  1. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2016 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

 

  1. Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

from Companies announcements http://ift.tt/2u5gXzq