ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ- μέρισμα+αποκοπή

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 9 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.480.421 μετοχές, ήτοι 77,51% και επομένως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Έγκριση διανομής μέρους των μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Αποφασίσθηκε η διανοµή µερίσµατος € 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 67.371 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,000962 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,100962 ευρώ.  Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,090866 ευρώ ανά μετοχή.

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος (Record Date) είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 1 Δεκεμβρίου 2016. Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2016  από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.480.421 υπέρ και 0 κατά.

 

* ,